بر اساس بلوک آسیاب پالپ با استفاده از روش عمودی و یا روش های دیگر به نصب