رهنمودها به چین برای متوقف کردن حرکت محوری از آسیاب گلوله