کانی های با ارزش و انفجار در چه شرایطی باید داشته باشد