نوع مقدار پشت شکستن پول برای پیوستن به تجهیزات شکسته